Informácie pre koncových užívateľov


Obchodné meno: RSNET s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:  36631221, IČ DPH: SK2021895810, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 9702/S

Spoločnosť RSNET poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti RSNET a na www.rsnet.sk, a to najmä v príslušných všeobecných podmienkach a v cenníkoch.

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke
Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi RSNET, s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
Služby a ceny

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach


Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze:
Kontakty


Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach


nformácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou RSNET, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo všeobecných podmienkach k príslušnej službe a najmä v príslušnej časti cenníka pre danú službu.


RSNET s.r.o.  ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.


Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti RSNET sú uvedené v príslušných všeobecných podmienkach a v príslušnej časti cenníka pre poskytovanie danej služby.Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa sa nachádza v „Cenníku“ ktorý je na uvedenom odkaze
Služby a ceny
Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje


Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
Vo všeobecnosti uplatňuje RSNET s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.


Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakt